Privacy

PRIVACYVERKLARING BOUWBEDRIJF VAN MONTFORT


(opgesteld : 24 mei 2018)


Toepassingsgebied


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door een of meerdere van de vennootschappen van Bouwbedrijf van Montfort, te weten:


 • Bouwbedrijf van Montfort B.V. (KvK 17044165);
 • Bouwservice van Montfort BV  (KvK17129371);
 • Schelmont Vastgoed BV (KvK 17095711);
 • Schelmont Holding  (KvK 67392407);
 • Stichting administratiekantoor Schelmont (KvK 41094059).

Hierna (gezamenlijk) te noemen: Bouwbedrijf van Montfort,  gevestigd te Bergeijk.


Inleiding


In het kader van onze bedrijfsactiviteiten verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail of telefoon.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.


Te verwerken persoonsgegevens


Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de bedrijfsactiviteit en omstandigheden.
Veelal gaat het om de volgende gegevens:


 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum en  geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens(e-mailadressen,telefoonnummers)en de functie van contactpersonen;
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • IBAN en tenaamstelling;
 • Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, rechtsvorm, factuuradres, postcode enplaats);
 • Gegevensoveruwactiviteitenoponzewebsite,IP-adres, internetbrowserenapparaattype.

 
Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking


In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:


 • Communicatie en informatievoorziening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening;
 • De verbetering van onze dienstverlening;
 • Facturering.

Het bovenstaande betekent dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken voor marketing doeleinden of berichten over onze dienstverlening, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u op nemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend. Mocht u geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kunt u dit aangegeven door een e-mail te sturen naar info@montfortbouw.nl


In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens, die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar opnieuw toestemming voorvragen.


Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de  rechten  of eigendommen  van onszelf  en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijkeprocedures.


Gebruik door derden


In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Hyperlinks van derden


De website van Bouwbedrijf van Montfort bevat hyperlinks waarmee u de omgeving van Bouwbedrijf van Montfort verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Bouwbedrijf van Montfort heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyerklaring van toepassing is. Bouwbedrijf van Montfort is niet aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites vanderden.


Bewaartermijnen


Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waar voor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, 


Bouwbedrijf van Montfort heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Cookies


Via de website kan Bouwbedrijf van Montfort gebruik maken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de hardeschijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.


Verwerking binnen de EER


Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Linkedln of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU—VS Privacy Shield’—gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP—adres.


Uw rechten


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.


Incidenten met persoonsgegevens


Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er een concrete kans bestaat op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Wijzigingen


Mogelijk kan onze privacyverklaring worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is te vinden op onze website (https://www.montfortbouw.nl).


Tot slot


Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@montfortbouw.nl / +31(0)497573133 of een brief sturen naar Bouwbedrijf van Montfort B.V., Standerdmolen 11, 5571 RN te Bergeijk.

Bouwbedrijf van Montfort BV
Standerdmolen 11 | 5571 RN Bergeijk | T: 0497-573133 | info@montfortbouw.nl
Volg ons op